Awana

Awana

AWANA KORT FORTALT

 • Partalssundag frå 11.20 -12.30
 • Aldersinndelte grupper
 • Samling, smågrupper og leik
 • Bibel og relasjon
 • Støtte til tru i heimen

Følg oss på facebook Awana Varhaug

Last ned Awana informasjonsbrosjyre

 

AWANA LANGT FORTALT ;-)

Awana Varhaug har samlingar på Varhaug Misjonshus i partalsveker når det er gudsteneste i Sentrum Menighet.

Awana startar på gudstenesta kl. 11.00. Då er vi felles store og små med blant anna song og bønn. Viss du vil koma direkte til Awanagruppene så er dei frå 11.20 - 11.30 

Puggles (0 – 3 år) på tekjøkken ved møtesalen
Cubbies (4år – 1.kl) i barnekjelleren
Sparks (2. – 4.kl) i matsal
T&T (5.kl og oppover) på ungdomsloftet
(Aldersinndelinga fylgjer skuleåra/ årskull)

KORLEIS SER EI AWANA-SAMLING UT

Ei Awana-samling består av tre likeverdige delar. 

 • Samling med livsnær bibelundervising.
 • Smågrupper med samtale, rom for spørsmål, bibelvers og bønn. Gruppene er viktig for å kunna sjå kvart enkelt barn. (Dei yngste, 0-3år, har ikkje smågrupper.)
 • Leik og moro.

KVIFOR AWANA

Vi veit at over 90% tar sitt trusval før dei er 19 år. Over 80% tar valet mellom 4 og 14år (“4-14 vindauget”, Barna Group). Det rører våre hjarte, styrer vårt fokus og formar vårt kall.

Awana Varhaug sin visjon og fokus er å hjelpa barn og unge til å kjenna, elska og tene Jesus Kristus.

Bibel & relasjon er to fokusområder. Vi ønsker at barn og unge skal oppleve gode relasjonar. Det er verdifullt når dei møter leiarar som liker å vera saman med dei, som gir dei merksemd og blikk-kontakt. Gjennom dette legg ein grunnlaget for merksemd og truverd i bibelundervising og i samtalar om tru.

Awana tilbyr eit trusopplæringsopplegg som:

 • er samanhengane og gjennomtenkt. Målet er at barn og unge skal få ei eiga slitesterk tru som på sikt vert med på flyttelasset når dei forlet barndomsheimen. 
 • inkluderar heimen. Foreldre har størst betydning for barna si tru og dette tar Awana på alvor. Menigheten si rolle er å støtta heimen i den viktige oppgåva. 

KORLEIS STØTTAR AWANA HEIMANE

Vi tilbyr ressursar for heimane, slik at trua kan verta ein integrert og naturleg del av kvardagen. Ressursane kan barn og foreldre bruke heime mellom kvar samling. Det har stor verdi om heimane tar opp tråden i meir eller mindre grad i føre- eller etterkant av samlingane.

 • På Puggles, 0-3år, får barna med seg eit aktivitetskort når dei går heim. Der står tips og idear som kan konkretisera og forsterka læringa. 
 • Første gongen barna kjem på dei eldre gruppene låner dei ei handbok. Andre gongen barna kjem får dei ho med seg heim. Denne boka bruker vi i smågruppene på Awana. I tillegg håpar vi at barna og de heime bruker ho for det den er verdt. I veka før ein Awana-sundag legg vi alltid ut ei påminning om kva som er det aktuelle kapitlet/ sidene for dei ulike gruppene.
 • Advents- og påskekalender.

Før advent og påske deler vi ut ein kalender til kvar heim som har vore innom på Awana det aktuelle semesteret. Kalenderen har luker i form av QR-kodar. Bak kvar luke finnes ein andakt, noko å snakka om og noko å be for. I tillegg plar det vera hyggelege familieaktivitetar. Kalenderen kan hjelpe familien til ei dagleg familiestund med fokus på kva høgtid ein går i møte. Bare ved biletet på kalenderen vert heimen minna om bodskapet.  

For meir informasjon om Awana sjå Awana.no

Powered by Cornerstone